Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Od struktury hierarchii do struktury sieci jako dominujcej formy porzdku spoecznego,
M. Sokoowski (red.), Oblicza Internetu - Internet a globalne spoleczenstwo informacyjne, Elblg, 2005, s. 75-84

Magdalena Szpunar

IS Uniwersytet Jagielloski

 

Od struktury hierarchii do struktury sieci jako dominujcej formy porzdku spoecznego

 

Prawdziwe ycie, takie jak namalowanie nieba,

jawi si nam w nieskoczonej iloci ukadw.

Kadego dnia dokonujemy wyborw spord szerszego zakresu moliwoci ni ten,

przed ktrym stawa Kasparow przez ca swoj karier szachisty.

Miriady czynnoci, jakie moemy podj, s dosownie niezliczone.

Taka jest w istocie rnica midzy wiatem cyfrowym a wiatem natury.

/Ch. Jonscher, ycie okablowane/

 

Jak twierdzi wielu Internet stanowi dzi tkank naszego ycia. Internet sta si baz dla nowej struktury organizacji, w epoce opartej na informacji tj. struktury sieci. Caa historia ludzkiej cywilizacji opiera si o hierarchiczn, piramidaln struktur organizacji, poczwszy od armii rzymskiej, poprzez Koci katolicki, uczelnie wysze, skoczywszy na piramidalnych strukturach przedsibiorstw. Wadza i informacja zawsze przebywaa drog od szczytu piramidy ku doowi, w sposb uporzdkowany od najwyszego kapana, generaa, prezesa zarzdu do szeregowych pracownikw, onierzy, wiernych znajdujcych si w dolnej warstwie tego porzdku[1]. Jak susznie zauway Jonscher mwic o przyszym, poczonym w sie spoeczestwie, o globalnej kulturze naley pamita, i czym innym jest sie w rozumieniu technicznym, a czym innym w rozumieniu spoecznym.

Naisbitt susznie zauwaa, i struktura piramidy ma swoje wady i zalety, jednak jej przeciwnicy nigdy nie zaproponowali lepszych ram organizacyjnych. Modna w latach 60-tych Teoria Y okrelana jako humanistyczne podejcie do motywacji w pracy, podkrelaa, aby przedsibiorstwa traktoway swoich pracownikw, nie jako tryby w maszynie, lecz jako konkretne osoby, ktrych kreatywno moe zosta uwolniona przez objanienie procedury zarzdzania[2]. T praktyk zarzdzania kierowali si gwnie Japoczycy, co spdzao sen z powiek amerykaskim menaderom. Mimo prb ewolucji systemu zarzdzania, wszelkie nowe metody opieray si o struktur hierarchii.

Powstaje pytanie dlaczego struktura piramidy pod koniec XX wieku staa si anachroniczna? Powodw jest kilka[3]:

W efekcie powyszych aspektw nie tylko charakterystycznych dla gospodarki USA, ale coraz bardziej powszechnych w spoeczestwie polskim, zaczlimy si przekonywa i wiara w idea struktury piramidalnej zostaa odrzucona. Wielu ludzi przekonao si i aktualnych problemw spoecznych nie mona rozwiza w wiecie zorganizowanym wedug zasad hierarchicznych. Parafrazujc sowa Naisbitta, zebrani wrd ruin piramidy, winnimy odpowiedzie sobie na pytanie co dalej robi. Po pierwsze musimy sobie uwiadomi, i nie da si nadal funkcjonowa w spoeczestwie opartym o hierarchi, gdy ta forma w spoeczestwie informacyjnym zupenie zdezaktualizowaa si.

W latach trzydziestych dwudziestego wieku Francuski socjolog Pierre Teilhard de Chardin przepowiedzia pojawienie si noosfery, za ktr krya si sie czca ludzko raczej w sferze umysu, ni w sferze fizycznej. W opisie Teilharda owa noosfera miaa by si, ktra jednoczy spoeczestwo, prowadzc do powstania wsplnoty celw, idei i wartoci ponad spoeczestwami[4].

Struktura oparta na sieci powstaa jako efekt nieformalnej komunikacji, poza oficjaln struktur hierarchiczn - zaczlimy (...) si posugiwa ultrastykiem naszego wasnego gosu, zastpujc nim zgiek wiata przepenionego nadmiarem danych i niewystarczajc wiedz. Sieci okazay si potnym narzdziem dziaalnoci spoecznej. Ci ktrzy chcieli zmienia wiat, zaczli to robi lokalnie, w gronie podobnie mylcych ludzi[5]. Pojcie sieci zdaniem Tomasza Gobana-Klasa - obejmuje co wicej, ni fizyczne urzdzenia do transmisji danych. Gwn ich cech jest wzajemne powizanie typu kady z kadym , co zaciera granice midzy komunikowaniem interpersonalnym i masowym oraz publicznym i prywatnym[6]. Sieci globalne s sieciami komunikowania mediami, ktre cz jednych ludzi z innymi, jak na przykad oglnowiatowa sie telefoniczna czca ludzi ze sob, na niespotykan dotd skal[7]. Nie przypadkowo Internet alegorycznie nazywany jest Sieci - pisan wielk liter, stanowi bowiem wielk sie informacyjn. Znaczenie sieci opartych na Internecie wykracza daleko poza ramy jej uytkownikw. Interdykt od Sieci jest najskuteczniejsz form skazania si na spoeczn banicj, izoluje nas bowiem od jednego z najwaniejszych dostpw - dostpu do informacji. Podobnie sieci definiuje Naisbitt, jako rozmawiajcych ze sob ludzi, ktrzy dziel si pomysami, informacjami, zasobami. Jego zdaniem w tworzeniu sieci nie tyle wana jest sama sie, ile jej kocowy rezultat, czyli proces jej tworzenia, komunikacja ustanawiajca zwizki miedzy ludmi[8].

Castells susznie zauwaa, i ludzie od dawna korzystali z sieci, jednak w naszych czasach zyskay one nowe ycie, ewoluujc w stron sieci informacyjnych, ktrych gwne koo napdowe stanowi Internet[9]. Wedug Marilyn Ferguson tworzenie sieci odbywa si poprzez konferencje, rozmowy telefoniczne, ksiki, gazety, koalicje, biuletyny etc[10]. Zdaniem antropologa z University of Miami sieci powstaj wwczas, gdy ludzie usiuj zmieni spoeczestwo. Wtedy to, organizujcy si wok jakiej sprawy ludzie tworz niebiurokratyczn struktur, ktra jest bardzo skuteczn form strukturaln[11].

Jak zauwaa C. Stoll ludzie pragn by podczonymi do Sieci, daje im ona poczucie bycia czci wsplnoty, ktra rni si od ich realnego ssiedztwa. Sie daje im presti waciciele modemw wypisuj na wizytwkach i papierze listowym swj adres mailowym. Co, co kiedy byo dziwactwem, stao si obecnie symbolem statusu[12].

B. Wellman podkrela, e transformacja od spoeczestwa hierarchicznego ku spoeczestwu sieci, zacza si od maych sieci, czc w sie cae spoeczestwo. Sieciowo tworzy wielokrotnie zoone spoecznoci, skadajce si z rnorodnych relacji, mniej scentralizowanych, luno powizanych, ale jednoczenie mwi si o wzrocie alienacji[13].

Na podstawie analiz Castellsa, Naisbitta, Ferguson oraz Hine wrd gwnych zalet sieci jako struktury spoecznej organizacji mona wymieni:

         elastyczno i atwo dostosowywania si do wymogw; cechy te decyduj o przetrwaniu w szybko zmieniajcym si rodowisku

         oferuj to, czego nie moe zapewni biurokracja, czyli powizania pionowe

         sieci maj charakter egalitarny

         strukturalnie najwaniejsz cech w sieci jest to, e kada osoba pozostaje w jej centrum

         uatwiaj samopomoc

         zapewniaj lepszy (szybszy) obieg informacji

         polepszaj wydajno i ycie zawodowe

         sieci niweluj picie si w gr i rywalizacj, powodujce stres; w sieci ludzie d do wzmacniania innych, a nie wspinania si ponad nich

         wedug Jessiky Lipnack i Jeffrey Stamps sieci s poprawne socjologicznie (appropriate sociology), gdy s ludzkim rwnowanikiem poprawnej technologii (appropriate technology)

Naley zauway, i sieci s nieskoczenie bardziej zoone od struktury hierarchicznej, gdy s trjwymiarowe. Konfiguracje, formy wielokierunkowych stosunkw spoecznych w przypadku sieci, bd niemal nieograniczone, i zalee bd od nas samych. Struktura interesw definiowana jako charakterystyczny dla grupy czy organizacji rozkad szans dostpu jej czonkw do spoecznie cenionych dbr[14], bdzie w przypadku struktury opartej o sie zawsze taka sama.

Poza niewtpliwymi zaletami struktury oparte o sieci maj wady (wedug Castellsa i Naisbitta):

         powyej pewnego stopnia zoonoci pojawiaj si problemy z koordynacj dziaa

         jeden pracownik moe mie kilku szefw, ktrych decyzje mog si wyklucza

W spoeczestwach od dawna mwio si o sieciach kolesiw, jednak wspczesne formy sieci zdecydowanie si od nich rni. Sieci kolesiw zaspokajaj partykularne interesy wasnych czonkw, nie s one rozpowszechnione i nie zostay stworzone z koniecznoci[15].

O popularnoci sieci jako formy porzdku spoecznego wiadczy moe choby fakt wystpowania sowa sie (network) w nazwach wielu organizacjach amerykaskich np. Sie Edukacji Konsumentw, Kalifornijska Sie ywieniowa, Chicagowska Sie Remontowa, Sie Krajowa etc[16].

W roku 1988 senator, a pniejszy prezydent Albert Gore wprowadzi termin superautostrada informacyjna. w nieostry termin, cho bardzo chwytliwy, bardzo szybko sta si metafor nie tylko w odniesieniu do technologii - rozumianej jako wysoko wydajna sie cyfrowa, lecz rwnoczenie okrela nowy etap elektronicznej ery, w ktrej zarwno biznes, jak i zwykli obywatele mieli posi dostp do informacji na niewyobraaln dotychczas skal[17].

Powszechny dostp do telefonu czy komputera, sprawia i postrzegamy sieci jako co oczywistego, nie zdajc sobie sprawy z byskawicznych postpw przeobraajcych sieci w twr, ktry mona by nazwa systemem nerwowym spoeczestwa. Pierwsze sieci zbudowane przez Morsea, Western Union, czy Bella, zupenie nie przypominaj wspczesnych sieci, bowiem opieray si o schemat prostych linii, ktre miay minimalizowa dystanse midzy dwoma punktami. Obecne sieci odrzucaj mylenie w kategoriach liniowoci, ewoluujc w stron monitoringu wasnego funkcjonowania. By to pierwszy zastrzyk inteligencji do systemu, dziki ktremu martwy lub bezadny organizm zacz nagle sprawdza wasne cinienie krwi, puls i tempo oddechu. Sie zyskaa samowiadomo[18]. Sieci drugiej generacji wci udoskonalane, modyfikowane s wedug Tofflera cudem ery przemysowej, bowiem wyposaone s w inteligencj. Z tego powodu i dla typowego uytkownika sieci w zasadzie s niedostrzegalne, cywilizacja XXI wieku nie docenia ich wartoci, marginalizujc jej niewtpliwe walory. Do niedawna wikszo sieci dysponowaa jedynie inteligencj wewntrzn analogiczn do ludzkiego systemu nerwowego, regulujcego mimowolnymi czynnociami organizmu. Przekaz dostarczany przez tego typu sieci jest dokadnie taki sam jak u rda, jego posta pozostaje niezmieniona. Wspczesne sieci nie poprzestaj na odtwarzaniu informacji, id o krok na przd, sigajc po inteligencj zewntrzn, ktra analizuje, skada, przepakowuje lub poddaje innego rodzaju modyfikacjom informacje, tworzc je na nowo. Tak uksztatowane, wzbogacane informacje s inne u celu, ni u rda, sieci te s sieciami o wartoci dodanej zwanymi VAN (value added networks)[19].

Nie powinnimy jednak bezrefleksyjnie zachwyca si sieciami, gdy mog one separowa nas od realnego wiata, przysaniajc to co rzeczywiste. Wedug Stolla by moe mamy do czynienia z technik preferujc yciow bierno, umniejszajc warto prawdziwych przey - to nierealny wszechwiat, organizm utkany z nicoci[20].

Jak susznie zauwaa Jonscher najwiksz machin jak kiedykolwiek wybudowano nie s superkomputery zbudowane dla Pentagonu, nie s to te urzdzenia korzystajce z energii jdrowej czy akcelerator czstek, ale co tysickro pokonujce owe dokonania jest to oglnowiatowa sie telekomunikacyjna[21]. Zdaniem Jonschera za ulotn natur Sieci, ktra jest raczej sztuk koordynacji i standaryzacji ni konstrukcji, kryj si tajemnice jej sukcesw i problemw.

 

Gwne elementy analizy sieciowej

 

Nie bez egzageracji mona powiedzie, i cay wiat jest sieci. Jestemy powizani sieciami, na kadym czu naszego spoecznego ycia.

Analitycy sieci spoecznych staraj si opisa sieci relacji jak najpeniej, prbuj nakrela wzory w takich sieciach, wskazywa na strumienie informacji (i inne zasoby) jakie przez nie przepywaj i odkrywa, jakie to moe mie skutki na relacje pomidzy ludmi i organizacjami[22]. Badaczy interesuje jak przebiegaj interakcje, np. gdzie mona okreli rdze sieci, a gdzie peryferie, dokonuj analizy, jak zaangaowanie w takich sieciach spoecznych pomaga wyjani zachowanie i nastawienie czonkw sieci, np. czy osoby na peryferyjnych pozycjach czuj si rzeczywicie wyczone[23].

Idee i metafory wszelkiego rodzaju dotyczce sieci zostay sformalizowane przy pomocy rnych typw algebry, teorii grafw i teorii prawdopodobiestwa[24]. Analiza sieci podejmuje kwestie istotnoci cech struktury spoecznej, tj. wzorcami relacji pomidzy obiektami spoecznymi, zarwno na poziomie jednostek jak i zbiorowoci, czy zajmowanych pozycji[25]. Wedug wybitnego specjalisty socjologii sieci B. Wellmana, sie jest czym wicej, ni tylko sum swoich pocze sie skada si z jednego lub wicej pocze, pod ktrymi mog kry si osoby, organizacje, grupy, a nawet nacje, poczenia za mog by sum jednej lub wikszej liczby relacji[26]. Jak wskazuje J.H. Turner elementami sieci mog by osoby, pozycje lub inny obiekt, mogcy by poczony z innym obiektem elementy te okrela si jako punkty lub wzy (oznacza si je zazwyczaj za pomoc liter lub cyfr). Analizujc teori analizy sieciowej wysunit przez Turnera mona konkludowa, i mona wyrni dwa podstawowe elementy analizy sieci[27]:

-                           uoenie w przestrzeni wizualnej pocze pomidzy elementami, ktre s ze sob powizane (zob. ryc. 1.)

-                           wyjanienie dynamiki rozmaitych wzorw powiza pomidzy wzami

 

Ryc. 1. Przykad sieci prostej

rdo: Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, 2004, s.605

 

Wrd gwnych elementw konstytutywnych dla sieci B. Wellman wymienia: zasig, centralno i role[28]:

- zasig: sieci spoeczne mog rni si midzy sob rang: wielkoci i rnorodnoci. Wiksze sieci s bardziej heterogeniczne w spoecznych charakterystykach czonkw sieci i bardziej zoone w strukturze. Mae sieci s raczej homogeniczne, charakterystyczne dla tradycyjnych grup spoecznych, specyficzne spoecznociom wioskowym z tendencj do podtrzymywania istniejcych zasobw. Sieci staj si baz dla egzystowania spoecznoci zwanych wirtualnymi, o cechach innych od tradycyjnych form spoecznych.

- centralno: kontekst CMC pozwala okreli, kto znajduje si na pozycji centralnej, a kto jest izolowany. W ten sposb manager, ktry nie korzysta z e-maila, staje si izolowany, zachowujc centraln rol w sieci organizacyjnej. Informacje wymieniane via e-mail nie docieraj do kierownika, podczas, gdy w trakcie oficjalnych spotka, to szeregowi pracownicy nie otrzymuj wielu informacji. W sytuacji takiej inna osoba gra rol brokera, tworzc most pomidzy sieci mailow (online), a sieci face-to-face (offline), przenoszc informacj z jednej sieci do drugiej. Analiza sieci spoecznych rozwina miary centralnoci, ktre mog by uyte do identyfikacji czonkw sieci, ktrzy maj zwizki z innymi w wysokim stopniu lub z tymi, ktrych odejcie spowodowaoby rozpadnicie si sieci w tzw. cut points.

- role: podobiestwa pomidzy czonkami sieci sugeruje sama obecno w sieci. Regularno w wzorach relacji (znanych jako strukturalna ekwiwalencja) w sieci lub w zachowaniach sieciowych pozwala na empiryczn identyfikacj sieciowych rl.

Analiza sieci dokadnie okrela relacje pomidzy obiektami (jednostkami) wraz z okreleniem ich cech i waciwoci dynamicznych, jakie funkcjonuj pomidzy tymi relacjami - z punktu widzenia socjologii i nauk spoecznych sensu largo obok wiedzy, i punkty s midzy sob poczone wana jest wiedza o tym, co czy te punkty[29].

Kiedy sie komputerowa czy ludzi lub organizacje, tworzy jednoczenie sieci spoeczne analogicznie jak w sieci komputerowej, ktra czy ze sob komputery, tak sie spoeczna czy ludzi relacjami spoecznymi, takimi jak przyja, kooperacja, czy wymiana informacji[30]. Charakter powiza pomidzy ludmi moe by rnoraki: przepyw informacji, pienidzy, dbr, usug, wpywu, uczu, szacunku, prestiu i innych, ktre wi aktorw spoecznych ze sob[31].

Jednym z pierwszych, ktry interesowa si procesami przycigania i odpychania pomidzy jednostkami w grupie by J.L. Moreno. Moreno i jego kontynuatorzy badali wybory towarzyskie czonkw grup wobec innych grup zazwyczaj zadawano pytanie o to, kogo lubi i z kim chcieliby spdzi czas bd podj wsplne dziaanie[32].

 

Ryc. 2. Socjogram

rdo: Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, 2004, s.

 

Wizualna prezentacja wyborw, pozwala uchwyci struktur preferencji, czyli przyciganie versus odpychanie pomidzy jednostkami tak ilustracj mona uzna za sie, gdy najwiksze znaczenie pomidzy jednostkami maj powizania[33].

Wyrni mona trzy podstawowe rodzaje powiza w analizie sieci[34]:

- symbole: informacje, idee, wartoci, normy, komunikaty

- rzeczy: obiekty fizyczne, ale take symbole takie jak np. pienidz, ktre umoliwiaj dostp do obiektw fizycznych

- uczucia: aprobaty, szacunku, sympatii, przyjemnoci przesada n

B. Wellman mwi, i wiat zoony jest z sieci, ktre nie skadaj si z gstych, ograniczonych grup. Sieci dostarczaj elastycznego sposobu mylenia o organizacji spoecznej, posiadaj struktur i pewn kompozycj sieci s sieci sieci[35].

Jeli mwimy o sieci, warto odnie si do najwikszej z Sieci Internetu. Wielu badaczy zastanawia si nad kwesti, jak komunikacja CMC wpywa na indywidualne wybory uytkownikw Internetu, w jaki sposb dwie osoby komunikuj si ze sob drog online, oraz jak mae grupy funkcjonuj w rodowisku online[36]. Komunikacja via komputer staje si coraz bardziej powszechna, std tak wielkie zainteresowanie badaczy t problematyk odsetek Internautw w Polsce wynosi 25%, za w USA 54%[37]. Jak zauwaa E. Davis Internetem rzdzi wielo, gdy skada si na wiele mediw, nie posiada on centrum, a horyzontalne poczenia, ktre umoliwiaj poczenia pomidzy rnymi sieciami, niezalenymi programami[38].

Relacje w sieci s charakteryzowane przez zwarto, kierunek i si. B. Wellman zwarto odnosi do zasobw, ktre s wymieniane. W komunikacji CMC pary wymieniaj midzy sob rne rodzaje informacji, relacja CMC zawiera w sobie wysyanie pliku z danymi, ktry podtrzymuje relacje emocjonalne, aranuje spotkania[39]. Relacje mog by ukierunkowane, albo nieukierunkowane, np. jedna osoba moe dawa spoeczne poparcie drugiej osobie mamy tutaj do czynienia z dwoma typami relacji: dajcymi poparcie i odbierajcymi poparcie. Wellman podkrela, i relacje mog rni si si, sia moe by operacjonalizowana liczb drg[40].

Wrd najwaniejszych waciwoci sieci wymienia si[41]:

- liczb powiza: liczba moliwych pocze zaley od liczby punktw w grafie oraz rnorodnoci zasobw zaangaowanych w czenie punktw; dla kadej liczby punktw mona obliczy zarwno rzeczywist, jak i moliw liczb powiza

- ukierunkowanie: aby wiedzie w jaki sposb przepywaj zasoby w sieci na liniach grafu umieszcza si strzaki

- odwzajemnienie powiza: istotn cech sieci jest odwzajemnienie powiza midzy pozycjami czy zasoby przepywaj w jednym kierunku, czy przepyw ma charakter obustronny (jeli przepyw ma charakter wzajemny zazwyczaj oznacza si go podwjn lini)

- przechodnio powiza: odkrywanie wzorw przechodnioci pozwala na odkrywanie takich waciwoci sieci, jak gsto oraz formowanie si klik

- gsto powiza: im wiksza jest rzeczywista liczba powiza w stosunku do cakowitej liczby moliwych powiza w zbiorze wzw, tym wiksza jest gsto sieci; gstoci lokalne w obrbie sieci nazywamy klikami wykazuj one silne, odwzajemnione i przechodnie powizania w poszczeglnym podzbiorze pozycji w obrbie caej sieci (ryc. 4)

Ryc.3. Przykad sieci o duej (po lewej) i maej gstoci (po prawej)

rdo: Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, 2004, s. 608

Ryc.4. Sie z trzema wyodrbnionymi klikami

rdo: Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, 2004, s. 609

 

- si powiza: sabe powizania charakteryzuje w ktrych zasoby przekazywane midzy pozycjami wystpuj sporadycznie lub w niewielkiej liczbie mocne powizanie wykazuje wysoki poziom przepywu zasobw

- pomosty: pomosty s swoistym cznikiem dla gstoci lokalnych, czy klik

- poredniczenie: jest to element, ktry czy ze sob podzbiory, jego istnienie pomaga w wymianie zasobw pomidzy dwoma lub wicej podzbiorami

 

Ryc.5. Sie z potencjalnym porednikiem

rdo: Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, 2004, s. 611

 

- centralno: niektre pozycje w sieci porednicz w przepywie zasobw dziki swoim powizaniom z innymi punktami

- rwnowano: dotyczy pozycji, ktre pozostaj w identycznej relacji do innych pozycji

Ryc. 6. Rwnowano w sieciach spoecznych

rdo: Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, 2004, s. 612

Podkrela si, i dziaania sieciowe wpyn na nasze ycie i nastawienie[42] by moe Sie staje si szans na marazm, brak aktywnoci spoecznej. Przy minimum wysiku, nie wychodzc z domu, za jednym klikniciem myszy mona sta si czonkiem jakie spoecznoci i podejmowa jakie dziaania. Oczywicie interakcja zaporedniczona, taka z jak mamy do czynienia wanie za pomoc Internetu, ma zupenie inny charakter, od interakcji typu face-to face (tab.1.).

Tab.1. Typy interakcji

Cechy interakcji

Interakcja bezporednia

Interakcja zaporedniczona

Zaporedniczona quasi-interakcja

Ukad czasowo-przestrzenny

kontekst wspobecnoci; wsplny przestrzenno-czasowy ukad odniesienia

rozdzielenie kontekstw; dostpno w czasie i przestrzeni rozszerzona

rozdzielenie kontekstw; dostpno w czasie i przestrzeni rozszerzona

Zakres rodkw symbolicznych

dua rnorodno rodkw symbolicznych

zawenie zakresy rodkw symbolicznych

zawenie zakresy rodkw symbolicznych

Ukierunkowane dziaania

dziaanie wobec konkretnych innych

dziaanie wobec konkretnych innych

dziaanie wobec nieograniczonej liczby potencjalnych odbiorcw

Dialogowa/monologowa

dialogowa

dialogowa

monologowa

rdo: A. Giddens, Socjologia, PWN, 2004, s. 488

 

Interakcj bezporedni (face-to-face) jest rozmowa osb, ktre np. spotykaj si na ulicy, w pracy, czy innym miejscu. Interakcja zaporedniczona jak sama nazwa wskazuje odbywa si za porednictwem zewntrznych technik przekazu takich jak papier, cza i impulsy elektroniczne. Interakcja ta jest rozcignita w czasie i przestrzeni, wybiegajc daleko poza kontekst zwykej interakcji bezporedniej. Oczywicie nie daje ona tylu moliwoci, co interakcja bezporednia[43]. Mimo ograniczonego wachlarza symboli, jakie moemy przekaza w tego typu interakcji i komunikacja CMC[44] radzi sobie z tym problemem. Mwi si, e internetowa interakcja pozbawiona gestw, mimiki twarzy, caego szafarzu jakie nazywamy komunikacj niewerbaln, jest komunikacj zimn, chodn. W odpowiedzi na emocjonaln internetow ozibo wyoniy si emotikony. S to znaki symbole, stworzone ze znakw interpunkcyjnych, czasem z towarzyszcymi im literami. Emotikon jest swoistym substytutem komunikacji niewerbalnej, ma ukaza to co dla odbiorcy jest niedostrzegalne mimik, intonacj gosu, gestykulacj, nastrj. Waciwie ich lista jest nieograniczona, jedynym punktem granicznym jest nasza wyobrania. Poniej przedstawiam najpopularniejsze emotikony[45] (naley je odczytywa obracajc gow o 90 stopni w lewo)[46]:

:-( smutek

;-) przymruenie oka

:-0 zdziwienie

O interakcji zaporedniczonej mwi si czasem jako o komunikacji typu face-to(via monitor)-face, albo komunikacja typu face-to-monitor[47], w takim sposobie komunikacji czowiek staje si elementem zbdnym, waniejsza staje si interakcja z maszyn. Jedn z bardziej popularnych metafor prbujcych opisa fenomen ycia w wiecie komputerw jest ycie na ekranie lub te poprzez ekran[48].

Zaporedniczona quasi-interakcja odnosi si do relacji spoecznych wytwarzanych przez rodki masowego przekazu, nie przebiega ona midzy konkretnymi jednostkami std okrelenie quasi-interakcja[49]. Interakcja ta ma charakter monologowy, a nie dialogowy, gdy jest jednostronn form komunikacja tak jak np. pogram telewizyjny, cho oczywicie i w nim zdarza si czasem interakcja z widzem (tame).

Struktury hierarchiczne we wspczesnym wiecie cakowicie si zdezaktualizoway. Hierarchia z obiegiem informacji gra d staje si zmurszaa - mona by metaforycznie powiedzie, nie wytrzymaa prby czasu. Spoeczestwo oparte na wiedzy i informacji, wymusza wrcz funkcjonowanie w strukturach bardziej elastycznych, egalitarnych, z szybkim obiegiem informacji i innych zasobw, co zapewnia tylko i wycznie struktura sieciowa. Ona te niweluje napicia midzyjednostkowe, wymuszajc na jednostkach raczej kooperacj, ni konkurencyjne wspzawodnictwo. Sieci jednak nie s tworem amorficznym mona okreli ich liczb powiza, ukierunkowanie, wzajemno powiza, przechodnio, gsto, si i inne elementy, dziki ktrym moemy dokona analizy, jak pozycj maj w sieci poszczeglne jednostki i jak sie wpywa na interakcje interpersonalne. ycie w spoeczestwie sieci nie jest jednak wolne od wad przy duej zoonoci struktury mog si pojawia problemy z koordynacj dziaa, naley jednak pamita, i nie ma struktur idealnych cho te w duym stopniu maj inklinacje ku ziszczeniu si choby ideau rwnoci.

 

Streszczenie:

 

Artyku stanowi prb eksplikacji struktur opartych na sieciach. Autorka stara si wyjani, gdzie naley szuka egzegezy dezaktualizacji struktur hierarchicznych. Dokonana zostaje eksplikacja podstawowych elementw analizy sieciowej wraz z wskazaniem elementw konstytutywnych dla struktur opartych o sieci. Artyku stara si by daleki od jednostronnoci, wykazujc mocne jak i sabe strony struktur sieciowych. Autorka stoi na stanowisku, i struktury sieciowe cho dalekie od ideau, staj si bliskie osigniciu ideau egalitaryzmu, o ktry miao zapewni spoeczestwo informacyjne. Przedstawione zostaj trzy sposoby interakcji, wraz ze wskazaniem na interakcj zaporedniczon, charakterystyczn dla komunikacji CMC, a wic komunikacji, ktra moliwa jest dziki najwikszej z sieci Internetowi, ktry nie bez kozery zwie si nierzadko Sieci.

 

Bibliografia:

1.        M. Castells, Galaktyka Internetu, Rebis, Pozna, 2003

2.        E. Davis, TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, Pozna, Rebis, 2002

3.        E. Dyson, Wersja 2.0. Przepis na ycie w epoce cyfrowej, Warszawa, Prszyski i S-ka, 1999

4.        L. Garton, C. Haythornthwaite, B. Wellman, Studying Online Social Networks, w: S. Jones (ed.), Doing Internet Research, Thousand Oaks, 1999

5.        A. Giddens, Socjologia, PWN, 2004

6.        T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa-Krakw, 1999

7.        T. Levitt, Harvard Business Review, w: Marketing Myopia, VII-VIII 1960

8.        C. Jonscher, ycie okablowane, Wyd. MUZA S.A, 2001

9.        J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesi nowych kierunkw zmieniajcych nasze ycie, Zysk i S-ka, Pozna, 1997

10.     W.R. Neuman, The Future of the Mass Audience, Cambridge, Cambridge University Press, 1991

11.     C. Stoll, Krzemowe remedium. Gar rozwaa na temat infostrady, Rebis, Pozna, 2000

12.     M. Szpunar, Spoecznoci wirtualne jako nowy typ spoecznoci eksplikacja socjologiczna, w: Studia Socjologiczne, 2004/2

13.     P. Sztompka, Socjologia, Znak, Krakw, 2002

14.     A. Toffler, Zmiana wadzy, Zysk i S-ka, Pozna, 2003

15.     J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, 2004

16.     B. Wellman, Networks for Newbies, http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/index.htmln

17.     P. Zawojski, Monitory miedzy nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, w: A. Gwd, P. Zawojski, (red.) Wiek ekranw, Krakw: Rabid, 2002

 

Przypisy:

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl