Magdalena Szpunar

skany publikacji::   DJVU PDF
Przy cytowaniu zastosuj nastpujcy opis bibliograficzny:
Magdalena Szpunar,
Realizowanie bada drog on-line na przykadzie Systemu Zarzdzania Badaniami eBadania.pl,
A. Szewczyk (red.), Problemy spoeczestwa informacyjnego, Szczecin, US, 2007, s. 873-879

Magdalena Szpunar

 

Realizowanie bada drog on-line na przykadzie Systemu Zarzdzania Badaniami eBadania.pl[1]

 

Artyku podejmuje kwestie zwizane z realizowaniem bada sondaowych przez Internet. Omwione zostaj zalety i wady bada kwestionariuszowych realizowanych drog online, wraz ze wskazaniem na trudnoci jakie pojawiaj si w przypadku bada realizowanych t metod. Autorka omawia autorskie narzdzie do kwestionariuszowych bada online, prezentujc moliwoci systemu, trudnoci jakie pojawiy si w przypadku realizacji badania, przedstawia rady i rekomendacje dla innych badaczy, ktrzy zamierzaj prowadzi badania online, a take omawia dalsze moliwoci rozwoju narzdzia.

 

Internet jest medium pozwalajcym w nowy sposb rejestrowa, a w zwizku z tym poddawa analizie zarejestrowane ludzkie przekazy, analizie poddawane mog by strony WWW, listy elektroniczne, wiadomoci na listach dyskusyjnych, czy te mailingowych, pamitniki internetowe zwane blogami. ycie spoeczne coraz czciej przenosi si do Internetu, a w zwizku z tym, coraz trudniej pozostawa wobec tego medium obojtnym, gdy staje si ono prawdziw skarbnic ludzkiej aktywnoci. Kwestionariusze realizowane drog online staj si coraz czciej alternatyw dla pracochonnych i kosztownych wywiadw prowadzonych metod face-to-face.

Od roku 1998 do 2005 udzia bada realizowanych poprzez Internet, czy te poprzez system SMS stale wzrasta. W roku 2005 w badaniach prowadzonych przez Internet wzio udzia niemal 57 000 badanych[2].

Ryc. 1. Wydatki na badania elektroniczne na przeomie 1998-2005 (w %)

rdo: Katalog Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii Rynek Bada. Badacze. Firmy Badawcze, XI edycja 2006, s. 12

Prace nad skonstruowaniem autorskiego narzdzia do bada empirycznych on-line trway dwa miesice. Projektujc System Zarzdzania Badaniami zadbano przede wszystkim o to, aby mia on charakter jak najbardziej uniwersalny i umoliwia prowadzenie bada on-line rwnie innym badaczom. Umoliwia on edycj gwnych typw pyta tj. otwartych (moliwo zdefiniowania szerokoci pola tekstowego), zamknitych, filtrujcych, skali, czy rangi. Moliwe jest rwnie przesuwanie kolejnoci pyta. Najbardziej czasochonnym etapem byo testowanie poprawnoci narzdzia, usuwanie ewentualnych bdw itp.

Podstawowe wymogi jakie spenia formularz ankiety wypenianej w sieci Internet to:

od strony uytkownika:

q        dostpno: formularz bdzie dostpny dla uytkownikw niezalenie od posiadanej platformy sprztowej i/lub systemowej

q        intuicyjno obsugi: wypenienie formularza nie bdzie skomplikowane, kady uytkownik korzystajcy z Sieci bdzie mg bez problemw wypeni ten formularz

q        zachta: uytkownik po wypenieniu formularza otrzyma czciowe wyniki w postaci graficznej

od strony systemowej:

q        dane zebrane w wyniku wypenienia formularza bd klasyfikowane i zapisane
w bazie danych po stronie serwera usug internetowych; dane te bdzie cechowa niepowtarzalno: kady uytkownik moe tylko raz wypeni formularz zostanie zastosowany system cookies

q        dane bd chronione przed niepowoanym dostpem

q        zabezpieczenie bazy danych i autoryzacja uytkownikw

Ryc. 2. Wydatki na System Zarzdzania Badaniami na zrzucie widok okna edycyjnego umoliwiajcego wprowadzanie rnorodnych pyta (otwarte, zamknite, ranga, skala)

 

Narzdzie umoliwia rwnie bezporedni eksport danych do SPSS-a, co w znaczcy sposb skraca czas wprowadzania danych. Szczegln uwag przy konstrukcji narzdzia on-line zwrcono rwnie na intuicyjno obsugi i atwo obsugi ankiety, tak aby nawet nie zaawansowany uytkownik mg j wypeni.

 

Ryc.3. System Zarzdzania Badaniami na zrzucie widok okna edycyjnego umoliwiajcego wprowadzanie regu przejcia

 

Aby unikn irytacji uytkownika zwizanej z adowaniem si strony z ankiet, ankieta od razu adowaa si na stronie, nie opniajc jej wykorzystywania. Badanie pilotaowe zrealizowano w dniach 13-14.09.2006 na prbie 45 osb. Pilota zweryfikowa stosowno zadawania okrelonych pyta, ich rozumienie. Badanie zasadnicze rozpoczo si 15.09.2006 a zakoczyo 15.10.2006. Na stron z ankiet weszo 3491 uytkownikw[3], wypenio j 1317 osb, co stanowi 38 % wypenie. Najniszy odsetek wej, jak i wypenie odnotowywany by podczas dni weekendu. Rozkad wypenie w stosunku do wej na stron z ankiet przedstawia si nastpujco:

 

Ryc.4. Liczba wej na stron z ankiet, liczba wypenie i odsetek wypenie

Odsetek wypenie naley uzna za wysoki, gdy np. w Badaniu Prawdziwy Profil prowadzonym przez I-metri oraz Global e-Marketing ankiet wypenia nieco ponad 10% internautw[4]. Najwiksz liczb respondentw stanowiy osoby z wojewdztw: mazowieckiego - 443 osoby, podkarpackiego - 135 osb, wielkopolskiego - 109 oraz maopolskiego 92 osoby.

W dotarciu respondentw zastosowano najczstsz form reklamy, a wic e-mailing, jednake e-mail nie zawiera zacznika z kwestionariuszem, a jedynie tekstowe zaproszenie wraz z linkiem do strony z ankiet. Tego typu reklama jest o wiele bardziej bezpieczna i budzi u respondentw wiksze zaufanie i poczucie bezpieczestwa, ni niewiadomego pochodzenia zacznik, ktry w wielu przypadkach budzi podejrzenie o wirusy.

W ten sposb rozesano zaproszenie do okoo 1200 osb. Kady mail zawiera rwnie prob o przesanie wiadomoci znajomym. Wydaje si, e forma forwardu przesyu dalej, w wielu przypadkach zadziaaa. Przy formuowaniu zaproszenia zwrcono szczeglna uwag na elementy majce zwiksza wiarygodno badania, a przez to zwiksza odsetek wypenie. Pojawiy si tutaj charakterystyczne elementy standardowo zwikszajce procent wypenie tj. dokadna adnotacja o badaniu, imi i nazwisko badacza wraz z reprezentowan przeze instytucj, zdjcie badacza. Pojawia si rwnie informacja o tym, e badania s finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Na elementy te zwrcili uwag niektrzy ankietowani, twierdzc, e dziki temu ankieta wydaa im si bardziej wiarygodna. Odsetek wypenie zwiksza si znaczco, gdy strona z ankiet jest rekomendowana przez uznany portal, czy serwis lub badanie odbywa si pod jego patronatem: wreszcie dobrze przygotowana ankieta, nigdy nie wypeniam adnych, a tu Twoje podejcie, rzetelne przedstawienie sprawy na stronie tytuowej, zdjcie ktre budzi zaufanie itd sprawiy ze wypeniam ca respondentka lat 25.

 

Ryc.5. Zrzut ekranu strony powitalnej zapraszajcej do dziau w ankiecie

 

Mimo tylu elementw zwikszajcych wiarygodno prowadzonych bada pojawiaj si gosy obawy: Piszcie co chcecie ale pamitajcie o stronach gdzie instaluj si wirusy od samego wejcia... Ja nie ryzykuj i nie wchodz.

Obok e-mailingu zastosowano form ogosze na rnego rodzaju forach dyskusyjnych. Przy ich doborze zwrcono szczegln uwag na ich zrnicowanie, aby dotrze do jak najbardziej zrnicowanych osb (okoo 10 forw dyskusyjnych). Zaproszenie do badania umieszczono rwnie na rnego rodzaju grupach dyskusyjnych w Usenecie ok. 30 grup. Warto zwrci uwag na rne reakcje internautw, jeli chodzi o zamieszczanie zaprosze do wypeniania ankiety. Cz administratorw od razu usuwa ogoszenie traktujc je jako spam[5]. Rwnie internauci rnie odnosz si do ankiety. Jeli pojawiaj si gosy negatywne, to niemal tylko i wycznie na forum. Mimo zaczonej do ankiety opcji uwagi, komentarze? okoo 20% decyduje si na skomentowanie ankiety. Najczstsz uwag jest za dugi czas trwania ankiety. Mimo, i w zaproszeniu do ankiety poinformowano, jaki jest przybliony czas wypeniania ankiety i ile zawiera pyta, bya to kwestia najczciej podnoszona przez respondentw. Internautw irytoway nawet pytania filtrujce. Zmczenie respondenta nastpowao ok. 15 pytania, o czym informowali internauci: Dobrze skonstruowana ankieta, niestety przecitny uytkownik Internetu moe uzna j za zbyt dug respondent , troch za duo pyta ale dotrwaem do koca respondent. Wikszo internautw przyzwyczajona jest do mini-sond, ktre pojawiaj si niemal na kadej stronie internetowej, zawierajcych jedno, dwa pytania, std powicenie 15 minut na wypenienie ankiety sprawia im tyle trudnoci. Warto rwnie uzbroi si w cierpliwo czytajc komentarze zamieszczone pod ankiet, bowiem cz z nich ma charakter wulgarny i zupenie nie ma zwizku z prowadzonym badaniem. Jest to dziaanie specyficzne dla wypowiedzi na forach internetowych, ktre w wielu przypadkach maj charakter ekstremalny i nie dotycz treci prezentowanego wtku.

Wikszo internautw wypowiadaa si o ankiecie pozytywnie, Wszystko jest idealnie sformuowane i zrozumiae dla kadego, adne z pyta nie sprawia najmniejszego problemu z odpowiedzi. Dzikuj bardzo za moliwo wypenienia tej ankiety i dzikuj w imieniu internautw e kto to bada i si tym tematem interesuje! respondentka lat, Ankieta przypada mi do gustu - mona wybra waciw odpowiedz a pytania nie s mczce respondent lat, Witam, Ankieta sporzdzona bardzo dobrze, czste sprawdzanie czujnoci wypeniajcego;) Jestem ciekaw wynikw, gdy sam duo myl o Internecie i zanikajcych kontaktach midzyludzkich metoda "face to face" oraz ich nastpstwach respondent lat, Gratuluje tak skonstruowanej ankiety :) Ankieta ciekawa i myl, e wyniki bd b. interesujce! respondent lat , Ciesz si, e ankieta przygotowana poprawnie technicznie (nie ma sprzecznych odpowiedzi, zawsze si da wybra "inny", itd.) Brawo! respondent lat. Kilkunastu respondentw wyrazio zainteresowanie wynikami badania i prosio o ich przesanie po zakoczeniu, a kilka osb wyrazio ch skorzystania z Systemu Zarzdzania Badaniami.

Wan zalet ankiety internetowej jest wykluczenie brakw odpowiedzi lub odpowiedzi niepenych. Moliwe to jest dziki zastosowaniu mechanizmu biecej weryfikacji odpowiedzi. Badacz definiuje, ktre pola i jaka ich ilo musi by wypeniona. Jeli respondent nie speni tego warunku, na ekranie pokazuje si alert (wiadomo)
o niespenieniu wymaga instrukcji. Jednake wad tego typu rozwiza, jest zwikszenie stopnia irytacji u wypeniajcego. Rozwizanie to zostao wprowadzone, gdy zmczony internauta mg ankiet wypenia machinalnie, opuszczajc wane sekwencje pyta.

Respondenci rwnie informowali o tym, e dobrym rozwizaniem byoby wprowadzenie paska postpu tj. iloci wypenionych pyta z ogu np. 17/50, 29/50 itd. Myl, e jest to bardzo wany element w wielu przypadkach decydujcy o tym, czy respondent wypeni ankiet, czy w ktrym momencie si zniechci, nie wiedzc, ile pyta pozostao do koca. Jest to wana informacja dla tych osb, ktre planuj prowadzenie bada drog on-line.

Ryc. 6. Zrzut ekranu z alertem informujcym o koniecznoci wyboru odpowiedzi

Do analizy odrzucono ankiety, ktre respondent wypenia nierzetelnie, wypenia je machinalnie lub ankieta zawieraa wulgaryzmy. W drodze weryfikacji odrzucono zaledwie 3 ankiety. Tak niski odsetek odrzuce wynika z faktu, i kade pytanie musiao zosta prawidowo wypenione. Przy formie reklamy warto raczej korzysta z ogosze na stronach WWW, rekomendacji przez autora serwisu WWW. Najgorszym rozwizaniem jest umieszczanie reklamy na Usenecie, gdzie cz badanych zaproszenie do udziau w badaniu traktuje jako spam[6]. Skrajnym przypadkiem byo skierowanie przez jednego z internautw skargi o zablokowanie mojej strony, gdy zdaniem tego uytkownika moja wiadomo miaa charakter spamu. Dla niektrych osb zaproszenie do udziau w badaniu jest traktowane na rwni z nachalnym banerem, czy wyskakujcym oknem pop-up zachcajcym do zakupu okrelonego towaru.

Anonimowo Internetu niesie ze sob wiele niekorzystnych elementw. Mimo, e jak wczeniej napisaam 20% zamieszcza na kocu ankiety swe uwagi, czy komentarze, najczciej pozytywne, to najbardziej kliwe pojawiaj si nie wprost, a na forum. Rzadko, kto ma odwag powiedzie co otwarcie, woli skrywa si za niewidzialn zason Internetu.

Socjologowie coraz czciej zdaj sobie spraw, i dla rozwoju bada sondaowych niemal koniecznoci wydaje si by wyjcie poza utarte schematy bada. Zdaniem K. Somczyskiego Internet oraz telefony komrkowe dziki swojej powszechnoci, pozwalaj metodologom na korzystanie z nowych moliwoci zbierania materiau o respondentach[7]. Niestety w wielu przypadkach badacze w wielu przypadkach nie s przygotowani do wykorzystywania moliwoci, jakie daje wywiad wspomagany komputerowo[8]. W przypadku Internetu powstaj dwa problemy metodologiczne pierwszy
z nich dotyczy przystosowania znanych technik badawczych do nowego, interaktywnego rodowiska, drugi z nich dotyczy wypracowania zupenie nowych, unikalnych narzdzi, swoistych jedynie dla tego medium. System Zarzdzania Badaniami eBadania.pl stara si wyj naprzeciw temu wyzwaniu. Aplikacja pozostaje otwarta na sugestie innych badaczy, ktre z pewnoci pozwol j udoskonala i rozwija.

 

Literatura

Sawiski Z.: rda rozwoju metodologii bada marketingowych, w: P. Sztabiski, F. Sztabiski, Z. Sawiski (red.) Nowe metody, nowe podejcia badawcze w naukach spoecznych. IFiS PAN, Warszawa, 2004.

Somczyski K.: Polska metodologia socjologicznych bada empirycznych na tle midzynarodowym, w: P. Sztabiski, F. Sztabiski, Z. Sawiski (red.) Nowe metody, nowe podejcia badawcze w naukach spoecznych. IFiS PAN, Warszawa, 2004.

 

Netografia:

Dyba, A.: Badania uytkownikw Internetu. http://www.idmnet.pl/pub/files/artykuly/0210_badania_internetu.pdf#search=%22badania%20internetu%20pdf%22

 

Summary

 

Realization online research on the case Research Management System eBadania.pl

 

Article take up matter relevant with realization online polls. The author describe advantages and disadvantages with realization research online, and shows difficulty which are arise by realization research by this method. The author describe authoring tools for internet questionnaires, presents system possibility and difficulties which arise during realization online research, shows recommendations for others researchers and describe others possibilities to develop this tools.

serwis umoliwiajcy profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl